180109 instytut 0В Україні створено Державний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Він забезпечить проведення всіх видів випробувань, що дозволить прискорити час прийняття на озброєння новітніх зразків ОВТ та має призвести до значної економії коштів.

 

Уряд ухвалив рішення щодо створення Державного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Метою цього рішення є забезпечення реалізації єдиної державної політики з випробування, сертифікації, розробки та виробництва озброєння і військової техніки для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань сектору безпеки й оборони держави, у тому числі з урахуванням вимог стандартів НАТО.

 

Новина по темі: В УКРАЇНІ СТВОРЯТЬ ІНСТИТУТ ВИПРОБУВАНЬ І СЕРТИФІКАЦІЇ ОЗБРОЄННЯ

 

Інститут об’єднає потенціали Державного науково-випробувального центру, Чернігівського національного технологічного університету та підприємств військово-промислового комплексу. Це дозволить модернізувати експериментально-випробувальну базу і прискорити впровадження наукових розробок, а також створить умови для просування продукції виробників на внутрішній і зовнішній ринки.

 

У подальшому таке поєднання потенціалів є запорукою створення та функціонування відповідного технологічного парку (на кшталт парків, які існують у Німеччині, Франції, Австрії, Туреччині), щоб у стислі терміни забезпечувати переоснащення армії сучасним озброєнням та стимулювати вихід виробничої бази наших оборонних підприємств на світовий рівень.

 

У державному оборонному замовлені на 2017-2018 р. планується передбачити необхідний фінансовий ресурс для створення сучасного лабораторно-вимірювального та полігонно-випробувального комплексу. Зокрема, для оснащення випробувально-обчислювального комплексу ДНВІ передбачається виділення 150 млн грн на закупівлю засобів зовнішньо-траєкторних вимірювань, кліматичних камер та інших засобів, що дозволить визначати та оцінювати характеристики озброєння на сучасному світовому рівні. Також готуються пропозиції стосовно оснащення інституту сучасним лабораторно-вимірювальним та полігонно-випробувальним обладнанням для проведення всіх типів вимірювань на шляху розроблення продукції, сертифікації та її експлуатації.

 

180109 instytut 1

 

Чому це важливо?

 

Стратегічна мета розвитку оборонно-промислового комплексу полягає в ефективному використанні потенціалу його складових – підприємств, науково-дослідних установ і структур Міноборони України та інших силових міністерств і відомств для реалізації пріоритетів військово-політичної та економічної безпеки країни, створення потенціалу для формування місця національного ВПК у міжнародному розподілі світового ринку озброєнь, досягнення європейських стандартів якості.

 

Результати випробувань та робіт з сертифікації виробів військового і подвійного призначення за останні три роки свідчать про прагнення та доведену потенційну спроможність вітчизняних підприємств випускати продукцію належної якості, яка може складати достойну конкуренцію на світовому ринку озброєнь, а, у деяких випадках, перевищувати за своїми бойовими і технічними характеристиками закордонні аналоги.

 

Разом з тим, на сьогодні головним завданням для України є перехід на стандарти НАТО, побудова сектору безпеки і оборони та оборонно-промислового комплексу, який відповідає найкращим зразкам провідних європейських держав та держав – членів НАТО, що визначено, зокрема, у Стратегічному оборонному бюлетені України, Воєнній доктрині України та Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України.

 

Стратегічний курс на інтеграцію України до європейського економічного простору передбачає впровадження відповідних стандартів якості у виробництво вітчизняної продукції, у тому числі оборонного призначення. Керівництвом держави задекларовано перехід на стандарти Євросоюзу та НАТО, визначено часовий рубіж, а саме – 2018 рік. Практична реалізація намірів керівництва держави можлива тільки за наявності надійного науково-технічного підґрунтя, що має забезпечити готовність вітчизняних розробників та виробників оборонної продукції до функціонування в якісно нових умовах.

 

Як відомо, визначальним фактором виживання будь-якого підприємства є швидкість здійснення інноваційного циклу від наукових досліджень до впровадження досягнутих результатів в практику. Динаміка і успіх розробки нових технологій і зразків озброєння тісно пов’язані з проведенням повного циклу теоретичних і практичних досліджень, лабораторних і натурних випробувань, що вимагає від кожного підприємства створення або глибокої модернізації відповідної матеріально-технічної і випробувальної бази, доведення її до сучасного технічного рівня, що потребує значних фінансових і матеріальних затрат. Проведення натурних випробувань зразків ОВТ можливе лише за наявності бойових комплексів ОВТ і носіїв засобів ураження, а також відповідних інфраструктури і полігонно-вимірювальних систем, які у вітчизняної промисловості відсутні.

 

Оцінка або підтвердження відповідності якості оборонної продукції вимогам державного замовника та стандартів Євросоюзу і НАТО базується на використані сучасного спеціалізованого і сертифікованого програмно-методичного апарату, випробувального обладнання та інформаційно-вимірювальних систем, інтегрованих в лабораторно-випробувальний комплекс, які в Україні також відсутні.

 

З іншого боку, реформування ЗС України потребує глибокої модернізації наявного парку ОВТ та заміни на нові зразки озброєння, які повністю вичерпали свій ресурс. При цьому у складі ЗС України є спеціалізовані структури, здатні здійснювати науково-технічне супроводження, проведення усіх видів випробувань і сертифікацію нових зразків ОВТ та виробів подвійного призначення на усіх стадіях життєвого циклу, а також полігонно-випробувальний комплекс з розвинутою інфраструктурою, зокрема ДНВЦ ЗС України.

 

180109 instytut 2

 

Як досягти цілей?

 

Реалізація повного спектру завдань, які покладаються на новий інститут, а також комплексне вирішення першочергових проблем підприємств оборонної сфери, наведених вище, можливе за умови створення у його складі потужної багатопрофільної експериментально-випробувальної бази, яка б відповідала за всіма параметрами сучасним вимогам НАТО та ЄС; органу з координації та методичного супроводження співпраці з країнами НАТО та ЄС, а саме – Міжнародного центру співробітництва з країнами НАТО у сфері випробувань і сертифікації ОВТ.

 

Наявність розвиненої мережі лабораторій та стендового обладнання дозволить акредитувати інститут в якості органу оцінки відповідності за переважною більшістю видів продукції військового, спеціального, цивільного та подвійного призначення.

 

Окремо необхідно звернути увагу на поняття комплекс науково-випробувальних лабораторій, який концептуально має формуватись із наступних складових: лабораторія висотно-кліматичних випробувань; лабораторія механічних та експлуатаційних випробувань; лабораторія бойової живучості та захисних властивостей; лабораторія міцності; лабораторія електротехнічних випробувань; лабораторія оцінки характеристик радіотехнічного обладнання та електромагнітної сумісності; лабораторія випробувань боєприпасів; балістична лабораторія; лабораторія з випробувань та застосування акустичних, гідроакустичних та високочастотних засобів вимірювань; мобільна лабораторія з випробувань та застосування апаратури супутникових навігаційних систем вимірювань.

 

Нині керівництвом Державного науково-випробувального центру сформовані відповідні пропозиції щодо поетапного укомплектування усіх вищенаведених компонент експериментально-випробувальної бази відповідно до пріоритетності завдань. Також розпочата робота щодо створення і реалізації механізмів придбання, постачання всього необхідного устаткування, а також відновлення наявних в ДНВЦ споруд. В цьому питанні активну допомогу надають не лише відповідні структури МО і ЗС України, а і керівництво Чернігівської області та міста Чернігів.

 

Перспективами розвитку лабораторно-випробувального комплексу є акредитація в національній, а згодом і в міжнародних системах оцінки відповідності з відкриттям додаткових можливостей трансформації наукових розробок у кінцеву продукцію оборонного і подвійного призначення з подальшим її виведенням на зовнішній ринок.

 

Визначення раціональних варіантів побудови міжнародної кооперації в безпековій сфері, впровадження у виробництво оборонної продукції стандартів НАТО та ЄС, відповідне удосконалення експериментально-випробувальної бази (як ЗС України, так і підприємств промисловості) потребують активізації обміну досвідом та інформацією між відповідними структурами України та країн-членів НАТО та ЄС. При цьому, важливим питанням, що потребує вирішення, є створення необхідних умов для проведення даної роботи.

 

Враховуючи успішне функціонування та перспективи розвитку у м. Чернігові Державного науково-випробувального центру Збройних Сил України, а також наявність у місці розташування ДНВЦ ЗСУ вільних фондів приміщень обумовлюють доцільність створення на його базі органу з координації та методичного супроводження співпраці з країнами НАТО та ЄС, а саме – Міжнародного центру співробітництва з країнами НАТО у сфері випробувань і сертифікації ОВТ, який зможе стати акумулюючим центром європейського та світового досвіду роботи військово-промислового комплексу та підприємств оборонного сектору. Створення Міжнародного центру співробітництва з країнами НАТО у сфері випробувань і сертифікації ОВТ сприятиме поширенню та імплементації нормативно-правових норм країн НАТО та ЄС в Україні.

 

180109 instytut 3

 

Завдяки цим факторам Державний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, в рамках впровадження заходів євроінтеграції і стандартів НАТО, буде спроможний здійснювати стандартні процедури випробувань і сертифікації ОВТ; проводити оцінку ОВТ на відповідність стандартам і вимогам; адаптувати один до одного бази стандартів НАТО та державних стандартів України; удосконалювати та розвивати базу стандартів; проводити підготовку наукових та кваліфікованих інженерних кадрів, льотного та іншого складу за напрямком випробувань і сертифікації.

 

Діяльність Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки оснащеного потужною лабораторно-випробувальною базою, забезпечить потреби підприємств Державного Концерну “Укроборонпром”, “Ліги оборонних підприємств України” та інших підприємств, надавши їм змогу проведення всіх видів випробувань на базі Інституту, що дозволить прискорити час прийняття на озброєння новітніх зразків ОВТ та призведе до економії коштів, які, в свою чергу, можна буде спрямувати на подальший розвиток підприємств промисловості та покращення рівня оснащення силового блоку держави.

 

Володимир ТКАЧ, Defense Express

 

Публікація по темі: ДНВЦ ЗСУ: ПАТРІОТИЗМ, МУЖНІСТЬ І ВИТРИМКА – НА ЦЬОМУ ТРИМАЄТЬСЯ КОЛЕКТИВ

! При використанні вмісту сайту обов’язковим є активне гіперпосилання на defence-ua.com, що не закрите від індексації пошуковими системами

Переклад

ukarzh-TWenfrdeitptrues