170926 anons 0Defense Express оприлюднює експертні висновки щодо шляхів вирішення найбільш актуальних проблем ОПК України, які гальмують активізацію переозброєння ЗСУ та інших військових формувань держави, яі були підготовлено Центром досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР) за результатами обговорень проблематики Експертною радою (12.09.17 та 20.09.17) та у ході проведення Першого Всеукраїнського форуму оборонної промисловості (28-29.09.17)

 

Щодо шляхів вирішення найбільш актуальних проблем ОПК України, які гальмують активізацію переозброєння ЗСУ та інших військових формувань держави

 

За визначенням групи експертів, що брали участь у декількох засіданнях Експертної ради, а також експертів і промисловців, які взяли участь у Першому форумі приватної оборонної промисловості України, розв’язання перелічених нижче проблем оборонної промисловості дозволять суттєво покращити переозброєння ЗСУ та інших військових формувань держави, пожвавити й покращити показники військово-технічного співробітництва (ВТС) України з іноземними державами, та в цілому позитивно відбиватимуться на іміджі України у світі. (Окрім представників профільних відомств, загалом у обговореннях та дискусіях взяли участь керівники близько 100 приватних підприємств, наукових і дослідних установ та близько 70 провідних експертів у галузі безпеки і оборони з різних аналітичних та профільних громадських організацій).

 

 

Перше. Формування і виконання ДОЗ. З метою створення в державі конкурентних умов для оборонних підприємств усіх форм власності, а також належного захисту інвестицій приватних і іноземних інвесторів потребує удосконалення механізм формування і виконання державного оборонного замовлення (далі - ДОЗ). Зокрема, необхідно розв’язати проблему ціноутворення на продукцію оборонного призначення. А саме, потребує скасування Методичних рекомендацій міністра оборони (2591 / у / 2 від 18.10.2016 було затверджено «Методичні рекомендації щодо єдиних підходів під час застосування окремих положень, визначених постановою КМУ №517 від 08.08.2016 р. …»). Для цього необхідно внести зміну у Постанову КМУ №464 від 27.04.2011 р., а саме, вилучити слова «до» перед вказуванням відсотків – замість «до 5 відсотків», «до 30 відсотків» записати «5 відсотків», «30 відсотків».

 

Крім того, для забезпечення рівних прав оборонних підприємств усіх форм власності необхідне забезпечення державою фінансування підготовки серійного виробництва оборонної продукції в разі включення її у ДОЗ, врахуванні грошового винагородження при впровадженні розробок, технологій у серійне виробництво (виплату роялті) підприємствам-розробникам озброєнь і військової техніки (ОВТ).

 

170929 praktika 0

170929 praktika 3

 

У частині виконання ДОЗ термінового удосконалення потребує система діяльності військових представництв з концентрацією їх зусиль на контролі якості продукції оборонного призначення замість зосередженості на контролі вартості ОВТ. Слід вилучити із функцій військової прийомки погоджування розрахунково-калькуляційних матеріалів (РКМ). Питання підготовки розрахунково-калькуляційних матеріалів (РКМ) мають бути відмінені (за виключенням підприємств ОПК, які є монополістами в виробництві даної оборонної продукції).

 

Новина по темі: О. ТУРЧИНОВ: ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ - ВАЖЛИВИЙ КРОК, ЯКИЙ ЗМІЦНЮЄ ОБОРОНУ НАШОЇ КРАЇНИ

 

У частині імпорту продукції оборонного та подвійного призначення доцільно передати функцію закупівлі безпосередньо замовнику, оскільки значні ресурси втрачаються внаслідок відрахування комісійних спеціальному експортеру, уповноваженому для укладання та виконання таких контрактів.

 

Друге. Удосконалення системи технологічного відбору та стимулювання розвитку оборонних технологій. З метою досягнення технологічної переваги вітчизняних Збройних Сил та максимальної реалізації потенціалу науково-дослідних і академічних університетів (інститутів), конструкторських бюро та приватних дослідницьких і конструкторських структур доцільно створити у структурі Уряду орган виконавчої влади зі спеціальним статусом (прототип Управління перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США, DARPA), на який покласти завдання визначення найбільш перспективних розробок у сфері безпеки та оборони держави та забезпечення науково-аналітичним обґрунтуванням усіх питань ОПК, включно завдань сертифікації, переходу на стандарти НАТО. Переконані, що надзвичайно важливим стане залучення до роботи такого органу неурядових експертів з Ліги, НТУУ КПІ та інших недержавних структур. Пропонуємо визначити детальний перелік завдань та повноважень даного органу, а також механізм утворення спеціальної міжвідомчої комісії із залученням фахівців приватних установ (підприємств, об’єднань) для проведення прозорих конкурсів проектів, технологій і розробок.  

 

170928 ForumPOP 4

 

Третє. Удосконалення шляхів переходу на стандарти НАТО. Враховуючи надзвичайну актуальність для України переходу на стандарти НАТО та зміни у зв’язку з цим національних підходів до забезпечення якості оборонної продукції вважаємо за доцільне доручити Кабінету Міністрів України розробити принципи національної системи сертифікації озброєнь і військової техніки за стандартами Північноатлантичного Альянсу та шляхи утворення мережі лабораторій з випробування озброєнь і військової техніки національного виробництва за стандартами НАТО. Пропонуємо до реалізації означеного завдання залучити фахівців приватних установ (підприємств, об’єднань).

 

170928 ForumPOP 1

 

Четверте. Забезпечення рівних прав підприємств щодо ВТС. З метою створення в державі конкурентних умов для підприємств усіх форм власності, а також належного захисту інвестицій приватних і іноземних інвесторів, Кабінету Міністрів України забезпечити внесення змін до існуючих постанов і розпоряджень, які забезпечать рівний доступ суб’єктів господарювання ОПК усіх форм власності до можливості здійснення військово-технічного співробітництва (ВТС), включно реалізацію експортно-імпортних операцій. За нашими підрахунками, в декілька разів збільшить потенціал експорту ОВТ на світовому ринку ОВТ. Крім того, нерівний доступ суб’єктів господарювання ОПК усіх форм власності до можливості здійснення ВТС стримує притік іноземних та вітчизняних приватних інвестицій, оскільки інвестор не має можливості повністю реалізувати свої інтереси.

 

Безпосередній контроль держави має здійснюватися через відповідну Комісію з питань ВТС та експортного контролю (в структурі РНБОУ) та через Державну службу експортного контролю. При цьому ДК «Укроборонпром» позбавиться невластивим господарській структурі регуляторні функціям.

 

(Для реалізації цього завдання з пункту 6 Положення про порядок надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 року № 838 потребує вилучення норм щодо отримання висновків Мінекономрозвитку і торгівлі та Міноборони та участі Державного концерну «Укробронпром» і Державної компанії «Укрспецекспорт» у проведенні експертиз. (Відповідно до положень статті 11 Закону 549-IV експертами не можуть призначатися представники підприємств чи організацій, зацікавлених у висновках експертизи. При цьому Положенням… передбачено залучення до такої експертизи на різних її стадіях представників ДК «Укробронпром» та ДК «Укрспецекспорт», структур, що зацікавлені у висновках експертизи, як суб’єкти господарювання та суб’єкти здійснення міжнародних передач товарів).)

 

П’яте. Управління ОПК та утворення комісії за участю приватних структур ОПК.

 

Необхідне створення єдиного урядового органу управління ОПК (центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом підпорядкованого профільному віце-прем’єр-міністру – враховуючи 12 наявних замовників у особах різних міністерств і відомств), покликаного формувати та реалізовувати воєнно-технічну державну політику із функцією розпорядника бюджетних коштів та наділеного законодавчою ініціативою. Цей орган повинен також виконувати функцію формування загальної потреби всіх силових відомств, відповідати за розв’язання проблем як впровадження нових технологій, створення спільних (з іноземними компаніями виробництв), уніфікація та сертифікація ОВТ, включно, зокрема, із створенням мережі лабораторій для випробувань ТТХ ОВТ (нині ця проблема унеможливлює сертифікацію з урахуванням стандартів НАТО). Крім того, саме цей урядовий орган в межах реалізації воєнно-технічної політики міг би прискорити реструктуризації та акціонування підприємств ОПК, створення умов для приватизації та утворення спільних виробництв (підприємств) із іноземними компаніями.

 

Публікація по темі: «ЛІГА ОБОРОННИХ ПІДПРИЄМСТВ» РОБИТЬ УКРАЇНУ СИЛЬНІШОЮ

 

З метою удосконалення системи формування і виконання Державного оборонного замовлення, забезпечення належного трирічного планування потреб і перспектив закупівель на прозорих конкурентних принципах, удосконалення механізмів ціноутворення на продукцію оборонного призначення, удосконалення механізмів надання державних гарантій суб’єктам господарювання ОПК усіх форм власності та розв’язання інших завдань переозброєння Збройних Сил і інших збройних формувань держави Кабінету Міністрів України створити в Уряді Міжвідомчу комісію з питань переозброєння Збройних Сил і інших збройних формувань, до складу якої ввести представників Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Генерального штабу ЗСУ, Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Служби зовнішньої розвідки України, Головного управління розвідки Міноборони України, Державного комічного агентства України, ДК «Укроборонпром» та ГО «Ліга оборонних підприємств України», НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

 

171004 liga 8

 

Цілі та завдання робочої групи вбачаємо наступними:

 

  • удосконалення системи формування і виконання Державного оборонного замовлення у частинах, вказаних у п.1 та інших, що потребуватимуть вирішення у майбутньому;
  • удосконалення системи прийняття рішень при наданні державних гарантій, створення механізмів конкурентних умов для усіх підприємств ОПК;
  • корпоратизація, реструктуризація та підготовка до приватизації державних оборонних підприємств;
  • створення українського прототипу Управління перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США (DARPA);
  • розробка принципів національної системи сертифікації озброєнь і військової техніки за стандартами Північноатлантичного Альянсу та шляхів утворення мережі лабораторій з випробування озброєнь і військової техніки національного виробництва за стандартами НАТО;
  • забезпечити внесення змін до існуючих постанов і розпоряджень, які визначать рівний доступ суб’єктів господарювання ОПК усіх форм власності до можливості здійснення військово-технічного співробітництва, включно експортно-імпортних операцій;
  • робота військових представництв.

 

Шосте. Удосконалення законодавчої бази у галузі функціонування ОПК. Окрім необхідності модернізації згаданого Закону України «Про ДОЗ» для створення умов розвитку ОПК потребує прийняття низка законів. Зокрема, закони «Про створення та виробництво боєприпасів, озброєння, військової та спеціальної техніки», «Про військово-технічне співробітництво України з іноземними державами», «Про офсетні угоди» (нині офсетні угоди виключили із умов укладення контрактів до завершення АТО в Україні, однак законодавчого забезпечення цього питання вимагає і необхідність досягнення відповідності до Директиви Європейського Союзу 2009 року; світові обсяги офсетних угод в 2016 р. склали 430 млрд. дол.), «Про державно-приватне партнерство» (остання версія проекту Закону - «Про гарантування прав інвесторів та залучення приватних інвестицій на умовах застосування механізму державно-приватного партнерства в оборонно-промисловому комплексі»).

 

Крім того, було доцільним розглянути можливість законодавчого закріплення обов’язкового для будь-якого міністра оборони 25% бюджету на потреби національної оборони країни витрачати на закупівлю, модернізацію, ремонт ОВТ та на дослідно-конструкторські роботи у сфері створення нових ОВТ.

 

Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння

Сохранить

Сохранить

! При використанні вмісту сайту обов’язковим є активне гіперпосилання на defence-ua.com, що не закрите від індексації пошуковими системами

Переклад

ukarzh-TWenfrdeitptrues